https://drive.google.com/file/d/1r_uuPS6HqOSy8ceV0rs9mS3cBBpLju97/view
https://drive.google.com/drive/folders/1M9FLvyIJl-DLOSkbnJGtmhpz4TKHlRO4

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 94 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • กรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ๒๕๖๒ กรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ๒๕๖๒โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 22:53 โดย Admin Chk
 • กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 19:22 โดย Admin Chk
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ม ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 18:56 โดย Admin Chk
 • โครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อบรม TOT บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ...
  ส่ง 11 พ.ย. 2562 18:41 โดย Admin Chk
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 182 รายการ ดูเพิ่มเติม »