แบบ วฐ๒

แบบ วฐ2 
(คู่มือการเก็บเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560)
Comments