โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล วิชา IS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์27 มิ.ย. 2563 21:21โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments