โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ดำเนินกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 ต.ค. 2563 07:50โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments