โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับการนิเทศ กำกับ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:01โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments