โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดโครงการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ งานอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 ก.พ. 2563 08:56โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments