โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการใช้งาน Microsoft Excel เพื่องานธุรกิจ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โพสต์25 ส.ค. 2563 00:28โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments