ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์22 ส.ค. 2563 22:36โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments