วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมการสรุปผลกิจกรรม โครงการ จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:33โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments