วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และระบบออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค"ก้าวตามฝัน"โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์19 มี.ค. 2564 02:05โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments