วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้าศึกษาต่อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์26 เม.ย. 2564 06:54โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments