วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล (Video Conferrence) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์26 เม.ย. 2564 06:56โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments