วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี กล่าวเปิดการสรุปโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์1 เม.ย. 2564 21:33โดยนายสุรศักดิ์ อินกอง

Comments