เผยแพร่ผลงานครูปิยะดา พันธุ์สระน้อย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์สัมฤทธิ์ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน ้าเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั น (7E) ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปทที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปทการศึกษา 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2564 04:11โดยAdmin Chk