ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)Comments