ข่าวอื่นๆ


https://drive.google.com/file/d/1eUjm2BKP9bxmL-FRgE6iN4a5hQYYZJtr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1f7bBA5lsvNj2o2MT4gtDCq6MQzKffcun?usp=sharing

http://www.doograde.online/chk/

https://drive.google.com/drive/folders/1hbo58HhfcPZ4PLY_rAviDFCH_5BDBl0e?usp=sharing

https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/home/kahndkar-prachum-phu-pkkhrxng-1-2563

https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/khaw-prachasamphanth/naewthangkarteriymkhwamphrxmpheuxcadkarreiynkarsxnsahrabrongreiyn
https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/khaw-prachasamphanth/naewthangkarteriymkhwamphrxmpheuxcadkarreiynkarsxnsahrabkhru
https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/khaw-prachasamphanth/naewthangkarteriymkhwamphrxmpheuxcadkarreiynkarsxnsahrabnakreiyn
https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/khaw-prachasamphanth/naewthangkarteriymkhwamphrxmpheuxcadkarreiynkarsxnphupkkhrxng

https://drive.google.com/file/d/1xBYiie2ziwd9zoDeWpQf2NPBOI9DIGq9/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/home/rabeiyb-wa-dwy-kar-wi-thrng-phm-khxng-nakreiyn-ph-s-2563


https://drive.google.com/file/d/1rcnIQN1UcQLgN47kAPu54hNUYgFi8WF-/view?usp=sharing

http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php?fbclid=IwAR1Mo_LFzcDjYkW-r6tm_gMDEEDGcl29c6-a8I5spLlB8SzVgsLzeuE3ipU

http://www.doograde.online/chk/

https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chk_academic/


https://www.studentloan.or.th/
https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/khaw-prachasamphanth/prakascakngannaeanaewkhantxnwithikardaneinngankungeinkysrayhimpikarsuksa2563samarthdaneinkarditangtaewanni-30phkh2563

Comments