เผยแพร่ผลงาน นางสุพัชรี ก่ำสระน้อย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1

โพสต์26 เม.ย. 2560 21:49โดยAdmin Chkชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อประสม

                       รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                       ปีที่ 1

ผู้รายงาน        นางสุพัชรี  ก่ำสระน้อย  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                       โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ปีที่ศึกษาค้นคว้า    2559

 

บทคัดย่อ

                การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อประสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา อ21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาสื่อประสม

เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยใช้สื่อประสม  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

รหัสวิชา อ21102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102

 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสม

เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา

21102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยวิธีเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง(Sample Random Sampling) จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้  1) สื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 6 เรื่อง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

             ผลการพัฒนา พบว่า สื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพ 88.17/87.38 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7405 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.05  นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อสื่อประสม เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สื่อประสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83)

 

 

Comments