ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)

โพสต์2 เม.ย. 2558 20:18โดยAdmin Chk


ประกาศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
--------------------------------------------------------------------
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2558 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 155,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 


Comments