คณะกรรมการการศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


ที่

ชื่อ-สกุล

ผู้แทน

ตำแหน่ง

1

นายปราโมทย์

กงทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายเฉลิมชัย

มิติภัทร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3

นายสุเทพ

คงวิริยะวิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

4

ร.ต.ต.สกุล

ชาญเวช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5

นายเกียรติศักดิ์

พรภัทรสกุลดี

กรรมการ

กรรมการ

6

นางนภวรรณ

ภาคย์สมพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7

นายสมวงค์

ปลิงกระโทก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นางอุไร

ต่ายกระโทก

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการ

9

นายชัชวาล

อุตสาหพงษ์

ผู้แทนครู

กรรมการ

10

นางกัญญา

ชัยพรภัทร

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

11

นายสมศักดิ์

ธรรมวุฒิพงศ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

12

นายธนกริช

อาจทวีกุล

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

13

พระครูสิริชัยมงคล

 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

14

พระครูสังฆรักษ์ชีพ

ธัมมเตโซ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

15

นายโกเมศ  


หอยมุกข์

ผอ.รร.โชคชัยสามัคคี

กรรมการ/เลขานุการ

Comments