ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์ของโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

                                                        
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน :  

ประกอบด้วยรูปเสมา หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบด้านนอก

อักษรย่อ ช.ส. เป็นชื่อของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีอยู่ในแจกันเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอโชคชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านในของรูปเสมา

คติพจน์ของโรงเรียน: สุวิชาโน ภวัง โหติ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

สีประจำโรงเรียน              

ม่วง     -     ความเข้มแข็ง มีอำนาจ ความกล้าหาญ กล้าแสดงออก
ชมพู        สีแห่งความงาม ความรัก เป็นสีแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย ด้านความคิด และ                      การเจริญเติบโต

คำขวัญของโรงเรียน       ปัญญา จริยะ พละ สามัคคี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นชงโค

วันสำคัญของโรงเรียน      วันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปี (วันสถาปนาโรงเรียน)

อักษรย่อของโรงเรียน       ช.ส.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน     ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    เลิศล้ำความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการกีฬา ล้ำหน้าเทคโนโลยี
ข้
อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201386

รหัส Smis 8 หลัก : 30022006

รหัส Obec 6 หลัก : 201386

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โชคชัยสามัคคี

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :


ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเลขที่ 349

ตำบล : โชคชัย

อำเภอ : โชคชัย

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30190

โทรศัพท์ : 044-49108-7

โทรสาร : 044-49229-1

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 สิงหาคม 2504

อีเมล์ : chk@chk.ac.th


เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายราชสีมาวิทยาลัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 39.7 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  1 กม.
 

 

Comments