กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์


  
 


https://www.facebook.com/Kru-Phakdi-256197525044814/

นางภักดี  พาลีเกษม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

นางสาววรางคณา  แก่นกระโทก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

นางยุคลธร  เนตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่จัดสอนแทน
นางสาวศิรินทร์  ฝ่ายกระโทก
งานวัดผล ม.ต้น

นางศรีประภา  ศิริเมฆา
งานวัดผล ม.ต้น


 
 

นางสาวกษมา  คเชนทร์ชาติ
งานวัดผล ม.ปลาย
นางสาวพัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง
งานวัดผล ม.ปลาย

นางสาวเกตุแก้ว  โหนขุนทด
งานหลักสูตร ม.ต้น
 
 

นางสาวสิราวรรณ  จำปีกลาง
งานหลักสูตร ม.ปลาย
นายไพรัตน์  เนียมประเสริฐ
งานโสตฯ และ ICT

นางยุพิน  เนียมประเสริฐ
งานโสตฯ และ ICT
 
 
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2-165722964124376/?modal=admin_todo_tour

นายวุฒิพงษ์  พากิจรัตน์
งานโสตฯ และ ICT
นายชัยวัฒน์  พิมพ์บุญเสริม
งานโสตฯ และ ICT

นายอัศวเทพ  นาควิจิตร
งานโสตฯ และ ICT

 
 

นายผดุงเกียรติ  แสงสุด
งานโสตฯ และ ICT
นางสาวพรรณวรินทร์  วงษ์หอม
งานวิจัย

นางสาวเดือนเพ็ญ  ขำผา
งานวิจัย

 
 

นายอภิชาติ  สมภาร
งานพัสดุ
นายศุภวุฒิ  สุภาชาติ
งานแผนงาน

นางสาวปิยะดา  พันธุ์สระน้อย
งานแผนงาน

 
 

นางนิรมล  ปราบแสง
                    การเงิน
นางวินิตตา  ลันวงษ์สา
การเงิน

นางสาวณัฐกานต์  เพ็งวัน
                     การเงิน
 
 

นางวีรนุช  ไกรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Lab

นางสาวแสงจันทร์  จันทรังสี
เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Lab

นางสาววัลลภา  บุญโนนแต้
เจ้าหน้าที่สารบรรณและเลขานุการ 


 
                        

                         นางสาวสุธิดา  แสงปราบ
                       เจ้าหน้าที่สารบรรณและเลขานุการComments