กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
นายชัยวัฒน์ พิมพ์บุญเสริม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
นายวุฒิพงษ์ พากิจรัตน์
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง
ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
                                                                                

นางศรีประภา ศิริเมฆา ครู วัดผล ม.ต้น
นางสาวศิรินทร์ ฝ่ายกระโทก ครู
วัดผล ม.ต้น 
นางสาวสุธิดา แสงปราบ ครู 
วัดผล ม.ต้น
นางสาวรินทร์ลัดดา เกินแก้ว ครู วัดผล ม.ต้น
นายอัศวเทพ นาควิจิตร
ครู
วัดผล ม.ปลาย

นางสาวกษมา คเชนทร์ชาติ
ครู
วัดผล ม.ปลาย
นางสาวสุภาพร เคนซาพู
ครู
วัดผล ม.ปลาย
น.ส.พัชรินทร์ พานอิ่มมะเริง
ครู หลักสูตร ม.ต้น
นางกิรภา ยุวเดชกุล 
ครู หลักสูตร ม.ต้น
 นางสาวสิราวรรณ จำปีกลาง ครู หลักสูตร ม.ปลาย
 นางสาวชมภูนุช ชัยชนะ
ครู หลักสูตร ม.ปลาย
นายอลงกรณ์ ยุวเดชกุล
ครู
หลักสูตร ม.ปลาย

นายไพรัตน์ เนียมประเสริฐ ครู งานโสตฯ และ ICT
 นางยุพิน เนียมประเสริฐ
ครู งานโสตฯ และ ICT 

นายขจรศักดิ์ รังกระโทก
ครู งานโสตฯ และ ICT
นายผดุงเกียรติ แสงสุด
ครู งานโสตฯ และ ICT
นายศรีคิง แสงพรม
ครู งานโสตฯ และ ICT
น.ส.ปิ
ยะดา พันธุ์สระน้อย
ครู
   งานวิจัย  
น.ส.พรรณวรินทร์ พุทซาคำ ครู งานวิจัย
นางสาวอังคณา แนบสำโรง ครู
งานวิจัย 
นางสาวแสงจันทร์ จันทรังษี 
ครู
งานพัสดุ
นางสาวอัญชลี รัตนนท์ 
ครูอัตราจ้าง
งานพัสดุ 
 นางนิรมล ปราบแสง
ครู
แผนงาน
 นายณชัย ฉลาด ครู แผนงาน

 นางวินิตตา ลันวงษ์สา
ครู
การเงิน
นางสาวณัฐกานต์ เพ็งวัน
ครู
การเงิน
 นางสาววรางคณา แก่นกระโทก
ครู
การเงิน
 นางวีรนุช ไกรสุวรรณ
ครู
เจ้าหน้าที่ห้อง LAB

นางยุคลธร เนตรสูงเนิน
ครู
จัดสอนแทน
นางวัลลภา บุญโนนแต้
ครู
สารบรรณและเลขาฯ
นางสาวเกตุแก้ว โหนขุนทด
ครู
สารบรรณและเลขาฯ
นายพีรพล สิริชัย
ครู
สารบรรณและเลขาฯ

นางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด พนักงานราชการ PLC กลุ่มสาระฯ
 
 

Comments