งานห้องสมุดฯ

   
ว่าที่ ร้อยตรี นิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
            นางสาวโชคชัย  สามัคคี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ

นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............ 
 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............

นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............

นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............   
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
 
 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............

 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............

 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............

 
 
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
นางสาวโชคชัย  สามัคคี
หัวหน้างาน............
 
 

Comments