เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่ตอบสนองและรองรับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความเป็นไทยและมุ่งสู่ความเป็นสากล

2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นวัตกรรมทางการศึกษา  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.ครูและบุคลากรทุกระดับมีผลการปฏิบัติงานได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ

4.ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรม  และมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน  มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ  มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีจิตสำนึกรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก  มีทักษะการดำรงชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5.โรงเรียนให้บริการและได้รับความร่วมมือจากชุมชน  สถาบัน  องค์กรต่าง ๆ  ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.บุคลากรและผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ห่างไกลจากสิ่งเสพย์ติด และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

8.โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้างและบริหารงานอย่างเป็นระบบ  มีความเข้มแข็งภายใต้การร่วมมือของภาคีเครือข่าย

9. โรงเรียน บุคลากร ผู้เรียน มีการดำเนินการตามหลักการของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


Comments