ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ม.๓-ม.๖

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:34โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดโครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม 
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ม.๓-ม.๖ 
วันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓โครงการเผยแพร่ความรู้และการฝึกปฏิบัติ การช่วยชีวิตพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไป (CPR)

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:24โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับเครือโภคภัณฑ์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
การช่วยชีวิตพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไป (CPR)
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์23 ม.ค. 2563 03:01โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี 
และนายศรีเมือง อ่างลี ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
และมอบให้กับคณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่ที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
นิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี ภายใต้แนวคิด "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน" (Project - Base Learning)

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:52โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี
ภายใต้แนวคิด "การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน" (Project - Base Learning) 
ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีการอบรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:38โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยงานจราจรร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย 
จัดการอบรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารพวงชมพู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

จัดกิจกรรมติว O-NET สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:24โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จัดกิจกรรมติว O-NET สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ในวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนำเสนอผลงานนักเรียนภายใน โรงเรียนมาตรฐานสากล ( IS๓ : การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม Social Service Activity )

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:20โดยAdmin Chk

ด้วยโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนภายใน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
( IS๓ : การนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม Social Service Activity ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ

โพสต์13 ม.ค. 2563 21:25โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 21:12โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๗ และห้อง ๒๑๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:56โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

1-10 of 212