การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร Google Apps For Education

โพสต์4 พ.ย. 2557 00:40โดยAdmin Chk
วันศุกร์ที่ 24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องเรียนคอมพิวเตอร์  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments