กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนานักเรียน "นาฏดุริยางคศิลป์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:42โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี - นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนานักเรียน 
"นาฏดุริยางคศิลป์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องโสตฯ ๒ อาคาร ๗ 
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments