โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการ

โพสต์18 มี.ค. 2558 08:01โดยscience chk
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ งาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ เดอบัว วัลเล่ย์ อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทราบกรอบ ทิศทาง การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒) เพื่อให้ครู บุคลากร ได้ระดมความคิด จัดทำ งาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบแผนของ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียบนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓) เพื่อให้ได้กรอบงาน แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามระยะเวลาที่กำหนดComments