โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

โพสต์2 ธ.ค. 2557 19:32โดยAdmin Chk
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก หน้าเสาธง ให้ความรู้เกียวกับโรคเอดส์ 
เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินชีวิตในวัยเรียนให้แก่นักเรียน
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557


Comments