โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จักกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

โพสต์31 ก.ค. 2558 19:53โดยscience chk
เนื่องด้วยในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเข้าพรรษษา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ วัดใหม่สระประทุม


Comments