โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

โพสต์10 ก.ค. 2558 02:16โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีนายมานพ เอื้อศิลามงคล นายประเสริฐ ศรีจันทร์ และนางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์ เป็นคณะกรรมการในการสรรหา ในวันที่ ๑๐ กรกฎคม ๒๕๕๘ Comments