โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเป็นสนามทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์5 ก.พ. 2562 18:24โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเป็นสนามทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพื่อประเมินคุณภาพระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘๒ คน ห้องสอบ ๒๐ ห้อง 
ในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Comments