โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ ๑)

โพสต์18 มิ.ย. 2558 00:30โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนาครั้งที่ ๑) งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments