สาส์นจากผู้อำนวยการสาส์นจากผู้อำนวยการ


โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเป็นสถาบันทางการศึกษาที่เก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 และได้ผลิตบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติมาแล้วหลายรุ่นเป็นความภาคภูมิใจของชาวม่วง-ชมพู ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้โรงเรียน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ลูกศิษย์ที่รักยิ่งทุกคน หากเปรียบเทียบทุกคนเป็นต้นไม้หลากหลายพรรณที่เบ่งบานอยู่ในรั้วม่วง-ชมพู โดยมีคุณครูคอยใส่ปุ๋ย   รดน้ำ  พรวนดิน  ดักจับแมลง ที่มาเกาะกินใบ ดอก จนต้นไม้ต่างๆเกิดความสวยงาม มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา  นาฏศิลป์ - ดนตรี  และปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม  อยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข

การที่มีคนมาอยู่ร่วมกันจำนวนมากจำเป็นต้องมีกฎระเบียบโดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  200  ท่าน    นักเรียน    ม.1-ม.6   จำนวน   3,600  คน  คู่มือนักเรียน    ครู  และผู้ปกครอง เล่มนี้จึงเป็นแนวทางที่นักเรียนจำเป็นต้องศึกษา  เพื่อให้เรียนจบชั้น   ม.3 หรือ  ม.6  ให้ได้โดยแนวปฏิบัติและระเบียบจะเกี่ยวข้องกับ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   และฝ่ายบริหารงานบุคคล  ขอให้ศึกษาให้แจ่มแจ้ง

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนโชคชัยสามัคคีโดยส่งบุตรหลานมาศึกษาในโรงเรียนนี้ ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน   ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคนเป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ  Comments