ทำเนียบผู้บริหาร

 
1. นายหวั่น  ธัญญเฉลิม
ครูใหญ่ (รักษาการ) 17 พ.ค. 2505 - 16 มิ.ย. 2506 
 
 2. นายกอบกิจ  เกิดกลาง
ครูใหญ่ 17 มิย. 2506 - 20 ส.ค. 2511
 
 3. นายจุมพฎ  จิตรกร
 ครูใหญ่ 21 ส.ค. 2511 - 12 ก.ค. 2515

 4. นายฉัตร  วิเชียรรัตน์
ครูใหญ่ 20 ก.ค. 2515 - 19 ก.ย. 2520
อาจารย์ใหญ่ 20 ก.ย. 2520 - 31 ก.ค. 2522

 5. นายจารุ  โรจนรังสิมันต์  
อาจารย์ใหญ่ 1 มี.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2528
ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2528 - 31 ก.ค. 2529

 6. นายรัช  รุจิรวรรธน์  
ผู้อำนวยการ 1 ส.ค. 2529 - 10 ต.ค. 2535

 7. นายชาญ  ดำริห์  
ผู้อำนวยการ 11 ต.ค. 2535 - 29 มี.ค. 2543

 8. นายอุดมศักดิ์  พิณทอง  
ผู้อำนวยการ 27 มี.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544

 9. นายวิบูลย์  รุ่งอดุลพิศาล  
ผู้อำนวยการ 26 ต.ค. 2544 - 1 ต.ค. 2547

 10. นายพิพัฒน์  พรพรรณนุกูล  
ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2547 - 11 พ.ค. 2554

 11. ดร.สมัคร  ไวยขุนทด  
ผู้อำนวยการ 12 พ.ค. 2554 - 19 ต.ค. 2555

 12. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภักดีแก้ว  
ผู้อำนวยการ 19 ต.ค. 2555 - 6 ต.ค. 2560

 13. นายโกเมศ  หอยมุกข์  
ผู้อำนวยการ 10 ต.ค. 2560 - ปัจจุบันComments