วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์2556-2560

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความเป็นไทย  มุ่งสู่ความเป็นสากล  น้อมนำแนวพระราชดำริ

พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้   สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความเป็นไทยและมุ่งสู่ความเป็นสากลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นบุคลากรยุคใหม่  และจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพ

3.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นวัตกรรมทางการศึกษา  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.ปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน  มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ  มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก

5.สร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือจากชุมชน สถาบันและองค์กรต่าง ๆ  ทุกภาคส่วน     มีภาคีเครือข่าย  ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6.พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั่งถึงและคุ้มค่า

7.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

9.  ส่งเสริมการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน และใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
Comments